دات نت نیوک
fa-IRen-USar-IQtr-TR
X
آفتاب آذربایجان بطاطس مقلية بسيطة 10 × 10

بطاطس مقلية بسيطة 10 × 10


آفتاب آذربایجان بطاطس مقلية بسيطة 12 × 12

بطاطس مقلية بسيطة 12 × 12


آفتاب آذربایجان بطاطس مقلية زجزاج (كرينكل)

بطاطس مقلية زجزاج (كرينكل)آفتاب آذربایجان فرنچ فرایز ساده 8×8

فرنچ فرایز ساده 8×8


آفتاب آذربایجان كرة البطاطس المقلية

كرة البطاطس المقلية


آفتاب آذربایجان ورقة بطاطس مقلية

ورقة بطاطس مقلية